Chủ đề: khai báo thuế

Kê khai thuế không chỉ là nghĩa vụ mà còn là quyền lợi khi bạn có những khoản giảm trừ thì có thể được hoàn lại. Nếu không kịp kê khai các khoản giảm trừ này thì vẫn có thể làm thủ tục hoàn thuế để được hoàn lại tiền cho cả những năm trước đó. Trong bài này, Tomoni sẽ giúp các bạn làm rõ hơn về thủ tục hoàn thuế này nhé! Trước hết, chúng ta sẽ phân biệt 3 khái niệm là: 年末調整、 確定申告 và 還付申告. 年末調整 (ねんまつちょうせい) là việc công ty thay cho người lao động tổng hợp…

Loading...