Voice of Asean Sempai (Vol 54)

     “Chúng ta có điều kiện sinh sống ở Nhật, được tiếp cận với công nghệ, kiến thức của…