Voice of Asean sempai (Vol 97)

” Dù có lập kế hoạch kỹ càng tỉ mỉ cho cuộc sống của mình tới đâu đi nữa, đôi…