Voice of Asean sempai (Vol 110)

“Thị trường kinh doanh các sản phẩm và dịch vụ cho người Việt Nam ở Nhật vẫn còn khá nhỏ…