Voice of Asean Sempai (Vol 75)

“Có không ít các trường đại học Y tại Nhật hàng năm đều dành một % nhất định cho du…