Voice of Asean Sempai (Vol 67)

     “Nếu bạn không có sẵn ước mơ như người khác hãy từ từ tìm kiếm, hãy thử thách…