Voice of Asean sempai (Vol 84)

“Theo mình, điều quan trọng nhất với một người trẻ là việc sở hữu tầm nhìn, nghĩa là hiểu rõ…