Voice of Asean Sempai (Vol 42)

   Mình rất thích câu nói: “Nếu bạn nghĩ bạn làm được thì bạn đúng và nếu bạn nghĩ bạn…