Voice of Asean Sempai (Vol 47)

     “Mình nghĩ việc học không bao giờ là muộn, khi ở nước ngoài muốn hoà nhập phát triển…