Voice of Asean Sempai (Vol 53)

     “Luôn phấn đấu hết mình để nắm bắt những cơ hội đang tới, biết đặt ra những mục…