Voice of Asean sempai (Vol 99)

“Mình luôn tin tưởng vào tương lai của Nhật Bản, đây là nơi luôn tạo cơ hội cho mọi người,…

Voice of Asean sempai (Vol 101)

“35 tuổi bỏ lại tất cả để sang Nhật, 37 tuổi kiếm được công việc full-time đầu tiên ở Nhật,…

Voice of Asean sempai (Vol 101)

“35 tuổi bỏ lại tất cả để sang Nhật, 37 tuổi kiếm được công việc full-time đầu tiên ở Nhật,…