Voice of Asean Sempai (Vol 65)

     “Những người đang sống ở nước ngoài như chúng ta ngoài việc lo cơm áo gạo tiền, còn…