Voice of Asean Sempai (Vol 77)

“Những gì mình làm được vẫn chưa là gì so với những anh chị, (thậm chí các em) đã và…