Voice of Asean sempai (Vol 87)

 “Khi làm bất cứ việc gì, trước tiên cần phải nhìn bao quát toàn thể mọi thứ, xem có bao…