Voice of Asean sempai (Vol 86)

 “Đối với một bà mẹ có con nhỏ rồi lại đi làm cả ngày như mình thì lúc nào cũng…