Voice of Asean Sempai (Vol 45)

     “Nếu chỉ có thể đưa ra một lời khuyên cho những kohai đăng băn khoăn trên con đường…