Voice of Asean Sempai (Vol 18)

Nhận được naitei không phải là cái đích cuối cùng, mà nó mới chỉ là điểm khởi đầu cho hành…